วันที่บันทึก 11 เม.ย. 2567 15:05:00
 
จาก กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 11 เม.ย. 2567  
เลขที่หนังสือ
มส0033.003/ว900
เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ(รพ.และ สสอ.ทุกแห่ง)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U