วันที่บันทึก 11 เม.ย. 2567 15:31:00
 
จาก กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 11 เม.ย. 2567  
เลขที่หนังสือ
มส0033.008/ว902
เรื่อง แจ้งเปลี่ยนวันการประชุมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขา Sepsis ประเด็นการ จัดเก็บข้อมูล Sepsis septic shock
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U