วันที่บันทึก 11 เม.ย. 2567 15:40:00
 
จาก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 11 เม.ย. 2567  
เลขที่หนังสือ
มส0033.002/ว892
เรื่อง รายงานข้อมูลพื้นฐานของหน่วยบริการสุขภาพ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบที่ 2
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U