วันที่บันทึก 11 เม.ย. 2567 15:44:00
 
จาก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 12 เม.ย. 2567  
เลขที่หนังสือ
มส0033.002/ว890
เรื่อง สรุปข้อสั่งการ/มอบนโยบายการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข (Tuesday Morning Meeting) ครั้งที่ 9/2567
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U