วันที่บันทึก 11 เม.ย. 2567 15:46:00
 
จาก กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 11 เม.ย. 2567  
เลขที่หนังสือ
สธ 0246/ว10190
เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาทักษะยุคใหม่
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U