วันที่บันทึก 11 เม.ย. 2567 15:51:00
 
จาก กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 11 เม.ย. 2567  
เลขที่หนังสือ
มส0033.001/ว904
เรื่อง [ด่วนที่สุด] ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ประเพณีสงกรานของกระทรวงวัฒนธรรมฯ
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U