วันที่บันทึก 11 เม.ย. 2567 16:07:00
 
จาก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 11 เม.ย. 2567  
เลขที่หนังสือ
มส 0033.004/ว896
เรื่อง การอนุญาตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (ผอ.รพ.ขุนยวม, สสอ.ขุนยวม)
ข้อความรายละเอียด อุทุมพร นวดแผนไทย
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U