วันที่บันทึก 11 เม.ย. 2567 17:02:00
 
จาก กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 10 เม.ย. 2567  
เลขที่หนังสือ
มส0033.008/ว879
เรื่อง [ด่วนที่สุด] การจัดทำบัตรประจำตัวอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแบบ SMART CARD
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U