วันที่บันทึก 17 เม.ย. 2567 11:17:00
 
จาก กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 17 เม.ย. 2567  
เลขที่หนังสือ
มส0033.010/ว909
เรื่อง ขอเชิญประชุมวางแผนการฝึกและเตรียมความพร้อมของแหล่งฝึกในการจัดการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2567) (รพช./สสอ.เมือง)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U