วันที่บันทึก 17 เม.ย. 2567 15:05:00
 
จาก กลุ่มงานประกันสุขภาพ  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 17 เม.ย. 2567  
เลขที่หนังสือ
มส 0033.005/ ว 912
เรื่อง การปรับแผนทางการเงินครึ่งปีหลัง (Planfin) และแผนรายรับ -รายจ่ายเงินบำรุงครึ่งปีหลัง หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2567
ข้อความรายละเอียด เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวาย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง สาธารณสุขอำเภอ ทุกอำเภอ
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U