วันที่บันทึก 17 เม.ย. 2567 16:04:00
 
จาก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ฯ  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 17 เม.ย. 2567  
เลขที่หนังสือ
มส0033.012/ว915
เรื่อง ขอส่งสื่อการสอนวงล้ออาหาร พลังงาน และ BMI (ผอ.รพ.ทุกแห่ง)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U