วันที่บันทึก 17 เม.ย. 2567 16:06:00
 
จาก กลุ่มงานประกันสุขภาพ  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 17 เม.ย. 2567  
เลขที่หนังสือ
มส 0033.005/ ว 916
เรื่อง [ด่วนที่สุด] แจ้งการเปลี่ยนแปลงชื่อบัญชี
ข้อความรายละเอียด เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U