วันที่บันทึก 17 เม.ย. 2567 16:31:00
 
จาก กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 17 เม.ย. 2567  
เลขที่หนังสือ
มส0033.008/ว910
เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานคัดเลือกห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย ระดับเขตสุขภาพที่ 1 (รพ.ศรีสังวาลย์และรพ.ปางมะผ้า)
ข้อความรายละเอียด (รพ.ศรีสังวาลย์และรพ.ปางมะผ้า)
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U