วันที่บันทึก 18 เม.ย. 2567 10:48:00
 
จาก กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 18 เม.ย. 2567  
เลขที่หนังสือ
มส 0033.003/ว922 ลงวันที่ 18 เมษายน 2567
เรื่อง ขอเชิญบุคลากรอบรมการให้บริการฝังคุมกำเนิด (รพ.ทุกแห่ง สสอ.ทุกแห่ง)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
 

Webstats4U