วันที่บันทึก 18 เม.ย. 2567 10:51:00
 
จาก กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 18 เม.ย. 2567  
เลขที่หนังสือ
มส 0033.003/ว 9223 ลงวันที่ 18 เมษายน 2567
เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินงานระบบการช่วยเหลือและส่งต่อวัยรุ่นผ่าน Line OA Teen Club (รพ.ทุกแห่ง *ยกเว้น รพ.สบเมย รพ.ปางมะผ้า)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
 

Webstats4U