วันที่บันทึก 18 เม.ย. 2567 10:54:00
 
จาก กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 19 เม.ย. 2567  
เลขที่หนังสือ
มส 0033.003/ว 9224 ลงวันที่ 18 เมษายน 2567
เรื่อง ขอความร่วมมือเข้าร่วมการเชื่อมระบบการช่วยเหลือและส่งต่อวัยรุ่นผ่าน Line OA Teen Club (รพ.ปางมะผ้า และ รพ.สบเมย)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
 

Webstats4U