วันที่บันทึก 18 เม.ย. 2567 16:45:00
 
จาก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ฯ  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 18 เม.ย. 2567  
เลขที่หนังสือ
มส0033.012/1196
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร (ผอ.รพ.แม่สะเรียง)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U