วันที่บันทึก 19 เม.ย. 2567 09:51:00
 
จาก กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 19 เม.ย. 2567  
เลขที่หนังสือ
มส 0033.003/ว930 ลงวันที่ 19 เมษายน 2567
เรื่อง [ด่วนที่สุด] ขอเชิญประชุมขับเคลื่อนโครงการเด็กไทยสายตาดีแบบบูรณาการ เขตสุขภาพที่ 1 (รพ.ทุกแห่ง)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
 

Webstats4U