วันที่บันทึก 19 เม.ย. 2567 11:08:00
 
จาก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 19 เม.ย. 2567  
เลขที่หนังสือ
มส 0033.004/ว.933
เรื่อง การแจ้งเลิกกิจการสถานพยาบาลที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (ผอ.รพ.ปาย,สสอ.ปาย)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U