วันที่บันทึก 19 เม.ย. 2567 14:25:00
 
จาก กลุ่มงานควบคุมโรค  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 19 เม.ย. 2567  
เลขที่หนังสือ
มส0033.006/ว935
เรื่อง ขอความร่วมมือบันทึกข้อมูลการให้บริการหลังการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แฟ้ม EPI ตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูล ด้านสุขภาพ (43 แฟ้ม) กระทรวงสาธารณสุข (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์/ผอ.รพช.ทุกแห่ง)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U