วันที่บันทึก 19 เม.ย. 2567 14:55:00
 
จาก กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 19 เม.ย. 2567  
เลขที่หนังสือ
มส0033.003/ว937
เรื่อง [ด่วนที่สุด] ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการอบรมการใช้งานโปรแกรม One Region One LR (รพ.ทุกแห่ง)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U