วันที่บันทึก 19 เม.ย. 2567 15:12:00
 
จาก กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 19 เม.ย. 2567  
เลขที่หนังสือ
มส0033.008/ว938
เรื่อง [ด่วนที่สุด] ขอเชิญประชุมซักซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม. ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U