วันที่บันทึก 20 เม.ย. 2567 10:08:00
 
จาก กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 19 เม.ย. 2567  
เลขที่หนังสือ
มส0033.010/1211
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์นักศึกษาเข้ารับการฝึกงานวิชาชีพฯ (สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
 

Webstats4U