วันที่บันทึก 20 เม.ย. 2567 11:23:00
 
จาก กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 19 เม.ย. 2567  
เลขที่หนังสือ
อว 660301.5.1.4.1/ว1154
เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป การรักษาโรคเบื้องต้น
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U