วันที่บันทึก 20 เม.ย. 2567 11:27:00
 
จาก กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 19 เม.ย. 2567  
เลขที่หนังสือ
สพศ.016/2567
เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมการบริหารยุทธศาสตร์ขั้นก้าวหน้า ด้านการแพทย์ การสาธารณสุขและการบริหารจัดการ รุ่นที่ 10
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U