Login Name : ()
เมนูหลักระบบหนังสือราชการ Online สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

ระบบการจัดการหนังสือราชการ Online สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์จัดทำขึ้น เพือลดปัญหาการส่งเอกสารราชการ และค่าใช้จ่ายต่างๆ 


กลับหน้า Login